PandemicFlu.gov - AvianFlu.gov
One-stop access to U.S. Government avian and pandemic flu information.

Thông Tin về Bệnh Cúm Gia Cầm và Đại Dịch Cúm - Tiếng Việt

Trang này cung cấp thông tin về bệnh cúm gia cầm (bệnh cúm gà) và đại dịch cúm bằng tiếng Việt.

Thông Tin Tổng Quát
Cung cấp thông tin về tình hình hiện tại, thông tin căn bản giải thích về avian influenza các loài gia cầm và tình trạng nhiễm bệnh ở người, chủng ngừa và điều trị cho người, và cách thức Hoa Kỳ lập kế hoạch và chuẩn bị đối phó với đại dịch cúm.

Dành cho các cá nhân và gia đình
Tìm danh sách đánh dấu các việc cần làm để lập kế hoạch, mẫu điền để ghi lại thông tin sức khỏe của gia đình, và mẫu điền để ghi lại địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp cho gia đình.

Dành cho các cá nhân và gia đình có nuôi đàn gia cầm nhỏ
Cách bảo vệ gia cầm của quý vị chống avian influenza

Dành cho các trường học, cộng đồng và cơ sở kinh doanh:

Dành cho những người du hành
Tìm hiểu thông tin về những việc cần làm khi tới một khu vực có avian influenza và những việc cần làm khi quý vị trở về nhà.


Các hoạt động của USDA bao gồm kiểm dịch và kiểm tra các con gia cầm sống được nhập khẩu, trợ giúp các hoạt động ngừa bệnh, quản lý và loại bỏ bệnh tật trên phạm vi quốc tế, và giám sát các loài chim chóc và gia cầm ở Hoa Kỳ tại các khu vực sau đây: các chợ bán gia cầm sống, các đàn gia cầm nuôi để bán, gia cầm nuôi trong sân nhà, và các loài chim di cư.


FluAid và FluSurge Tổ Chức Y Tế Thế Giới

FluAid được thiết kế để giúp các nhà hoạch định tổ chức ở cấp địa phương và tiểu bang chuẩn bị ứng phó với đại dịch cúm tiếp theo bằng cách ước tính ảnh hưởng cụ thể có thể xảy ra đối với phạm vi địa phương của họ. FluSurge là một mô hình dựa trên bảng tính, cung cấp cho các nhà quản lý bệnh viện và các viên chức y tế cộng đồng các thông tin ước tính về nhu cầu tăng vọt đối với các dịch vụ tại bệnh viện trong đại dịch cúm lần sau.