Skip Navigation

United States Department of Health & Human Services
line

Print Print    Download Reader PDF

Tanggapan ng Mga Karapatang Sibil

(Office for Civil Rights)

Paunawa - tungkol sa mga batas laban sa diskriminasyon - Tagalog - Fact Sheets - about laws against discrimination

Kung sa paniwala ninyo kayo ay pinakitaan ng diskriminasyon batay sa lahi, kulay, bansang pinanggalingan, kapansanan, gulang, o, sa ilang pangyayari, kasarian o relihyon - ng isang tao o organisasyon na tumatanggap ng pondo mula sa Kagawaran ng mga Lingkurang Pangkalusugan at Pantao ng U.S. (U. S. Department of Health and Human Services [DHHS]), maaari kayong magsampa ng sumbong sa Tanggapan ng Mga Karapatang Sibil ng DHHS (DHHS Office for Civil Rights [OCR]).

Ipinaliliwanag sa inyo nitong mga paunawa ang inyong mga karapatang sibil sa ilalim ng mga batas na ipinapatupad ng OCR. Ipinaliliwanag din sa inyo kung paano magsampa ng sumbong.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagsasampa ng sumbong, mangyaring tawagan kami sa 1-800-368-1019. Kung kailangan ninyo ng tagapagsalin, kayo ay pagkakalooban namin ng isa.

Isinalin ng OCR ang mga sumusunod na Fact Sheets sa iba't ibang wika. Kung kinakailangan ninyong ipasalin ang iba pang impormasyong nasa web site na ito, mangyaring tawagan kami sa 1-800-368-1019.

Documents in PDF format require the Adobe Acrobat Reader®. If you experience problems with PDF documents, please download the latest version of the Reader®.

Last revised: May 30, 2008

spacer

HHS Home | Questions? | Contact HHS | Accessibility | Privacy Policy | FOIA | Disclaimers

The White House | USA.gov | Helping America's Youth