Skip Navigation

United States Department of Health & Human Services
line

Print Print    Download Reader PDF

Vãn phòng Dân Quyn

T Thông Tin - v các ðiu lut chng phân bit ði x –
Vietnamese - Fact Sheets – about laws against discrimination and Health Information Privacy   

Nu quý v tin rng quý v ðã b k th da trên chng tc, màu da, quc gia noi xut thân, tình trng tàn tt, tui, hoc trong mt s trung hp b k th da trên phái tính hoc tôn giáo - bi mt cá nhân hoc t chc ðuc B Y t và Dch v Nhân s Hoa K (DHHS) ðài th, quý v có th gi khiu ni cho Vãn phòng Dân quyn (Office of Civil Rights – OCR) ca DHHS.

Nhng t thông tin này trình bày v dân quyn ca quý v theo qui ðnh ca các ðiu lut ðuc OCR thi hành Nhng t thông tin này cng hung dn quý v cách thc gi ðon khiu ni

Nu quý v cn giúp ð gi ðon khiu ni, xin gi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019 Chúng tôi s cung cp thông dch viên nu quý v cn.

OCR ðã chuyn ng các T Thông Tin sau ðây sang nhiu ngôn ng Nu quý v mun có bn dch ca bt k d kin nào trên trang mng lui ðin toán này, xin gi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019.

Last revised: February 27, 2008

spacer

HHS Home | Questions? | Contact HHS | Accessibility | Privacy Policy | FOIA | Disclaimers

The White House | USA.gov | Helping America's Youth