Primary Navigation para sa CDC Website
CDC sa Ingles

Search:  

 


  • I-email ang page na ito
  • Printer-friendly version

Kontakin ang CDC


Karagdagang Navigation para sa CDC Website

“Mas Ligtas at Mas Malusog na mga Tao”
Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333, USA
Tel: 404-639-3311  •  CDC Contact Center: 800-CDC-INFO  •  888-232-6348 (TTY)