Navigasyon Primè pou Sit Wèb CDC
CDC nan Lang Angle

Chèche:

Gwo Chalè
(Extreme Heat: Haitian Creole)

Chalè Ekstrèm: Yon Gid Prevansyon pou favorize Lasante w ak Sekirite w
Adobe Acrobat Reader (42 KB/6 pages)
(Extreme Heat: A Prevention Guide to Promote Your Personal Health and Safety)

Konsèy pou evite maladi chalè kòze
Adobe Acrobat Reader (81 KB/2 pages)
(Tips for Preventing Heat-Related Illness)

Maladi Chalè Pami Granmoun Ki Aje Yo
Adobe Acrobat Reader (80 KB/2 pages)
(Heat Stress in the Elderly)


Languages


Navigasyon pou Sit Wèb CDC Preparasyon ak Repons pou Ijans

• Paj-Dakèyl


Navigasyon Adisyonèl pou Sit Wèb CDC Preparasyon ak Repons pou Ijans


Additional Navigation for the CDC Website

“Moun ki pi ansante ki pi ansekirite”
Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, 1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) •  888-232-6348 (TTY) • cdcinfo@cdc.gov