The Library of Congress | Global Gateway

Themes Collections About the Site Partners Site Map Advanced Search
Thema's Collecties Over de site Partners Sitemap Uitgebreid zoeken

   Collections / Collecties
   Interpretive Texts / Toelichting
The Atlantic World:  America and the Netherlands/De Atlantische wereld:  Amerika en Nederland
Explore / Verkennen:
The Dutch in America, 1609-1664
De Nederlanders in Amerika, 1609-1664

Upcoming Themes / Toekomstige Thema's: 
Dutch Patriots and the War of Independence / Hollandse Patriotten en de Onafhankelijkheidsoorlog
Nineteenth Century Dutch Migration / Hollandse Migratie in de 19th Eeuw
Holland-Mania / Holland-Mania
World War II and Beyond / Tweede Wereldoorlog en Daarna
[English]   [Nederlands]
About the Project

The Atlantic World: America and the Netherlands explores the history of the Dutch presence in America and the interactions between the United States and the Netherlands from Henry Hudson's 1609 voyage to the post-World-War-II period. The project is the product of ongoing cooperation between the Library of Congress and the National Library of the Netherlands, which has enlisted the cooperation of other leading Dutch libraries, museums, and archives.

Along with Britain, France, Russia, and Spain, the Netherlands was one of the few European powers to claim territory and build settlements on North American soil. The initial stage of this online project, completed in the fall of 2003, focuses on the period between 1609 and 1664, when the Dutch established the colony of New Netherland, located in parts of present-day New York, New Jersey, Delaware, and Connecticut. Later stages of the project will cover the role of the Dutch and Dutch-American patriots in the American War of Independence; large-scale migration from the Netherlands to the United States in the nineteenth and early twentieth centuries; "Holland-Mania", or the discovery of Dutch painting and culture by American artists and scholars in the late nineteenth century; and the World War II and post-war periods, including a new wave of post-1945 immigration.

The Atlantic World is part of the Library of Congress's Global Gateway project to establish cooperative digital libraries with national libraries from around the world. The companion Atlantic World site of the National Library of the Netherlands, The Memory of the Netherlands, is located at http://www.geheugenvannederland.nl.

Het Project

De Atlantische Wereld: Amerika en Nederland, verkent de geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in Amerika en de interactie tussen de Verenigde Staten en Nederland vanaf Henry Hudson's reis in 1609 tot de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het project is het resultaat van een duurzame samenwerking tussen de Library of Congress en de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, in samenwerking met andere belangrijke bibliotheken, musea en archieven in Nederland.

Naast Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Spanje waren de Nederlanden een van de kleine groep Europese landen die eigendom claimden en nederzettingen stichtten op Noord-Amerikaanse bodem. De eerste fase van het project, dat werd voltooid in het najaar van 2003, richt zich op de periode tussen 1609 en 1664. Dit is de periode waarin de Nederlanders de kolonie Nieuw-Nederland stichtten in de regio waar we vandaag New York, New Jersey, Delaware en Connecticut vinden. Volgende fases van het project zullen zich richten op de rol van de Nederlanders en Nederlands-Amerikaanse patriotten in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog; de grootscheepse migratie vanuit Nederland naar de Verenigde Staten in de 19de en in het begin van de 20ste eeuw; de "Holland-Mania" ofwel de ontdekking van Nederlandse schilders en Nederlandse cultuur door Amerikaanse kunstenaars en geleerden aan het eind van de 19de eeuw; de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna, met de nieuwe immigratiegolf in de periode na 1945.

De Atlantische Wereld is een onderdeel van het project Global Gateway van de Library of Congress, dat zich de schepping van digitale bibliotheken in samenwerking met nationale bibiotheken van over de hele wereld ten doel stelt. De Atlantic World partner-site van de Koninklijke Bibliotheek is Het Geheugen van Nederland, te zien op http://www.geheugenvannederland.nl.

The mission of the Library of Congress is to make its resources available and useful to Congress and the American people and to sustain and preserve a universal collection of knowledge and creativity for future generations. The goal of the Library's National Digital Library Program is to offer broad public access to a wide range of historical and cultural documents to contribute to education and lifelong learning. Digital collections from other institutions complement and enhance the Library's own resources.

The Library of Congress presents these documents as part of the record of the past. These historical documents reflect the attitudes, perspectives, and beliefs of different times. The Library of Congress and Koninklijke Bibliotheek do not endorse the views expressed in these collections, which may contain materials offensive to some readers.

De Library of Congresss ziet het als haar opdracht haar collecties ter beschikking en ten dienste te stellen van het Congres en het Amerikaanse volk. Tevens wil zij een universele verzameling van kennis en creativiteit voor toekomstige generaties opbouwen en bewaren. Het doel van het "National Digital Library Program", van de Bibliotheek is iedereen toegang te geven tot een breed scala van historische en culturele documenten ten behoeve van het onderwijs en de algemene vorming. De digitale collecties van andere instellingen zijn een aanvulling op en een ondersteuning van de eigen collecties van de Bibliotheek.

De Library of Congress presenteert deze documenten als deel uitmakend van de geschiedschrijving. Deze historische documenten weerspiegelen mentaliteit, zienswijzen en overtuigingen van andere tijden. De collecties kunnen materiaal dat sommige lezers aanstoot geeft. De in deze collecties tot uiting komende opvattingen worden door de Library of Congress en de Koninklijke Bibliotheek niet onderschreven.