Jump to main content.


Stephen L. Johnson

Stephen L. Johnson
Bộ Trưởng EPA

Dù có một nền văn hóa nào, tất cả chúng ta đều hưởng lợi ích của một môi trường trong sạch và lành mạnh.  Mạng lưới tiếng Việt của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ là nơi cung cấp nhiều tin tức quan trọng liên quan đến sức khoẻ và môi trường cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.  Bảo vệ môi sinh là trách nhiệm của tất cả mọi người.  Mạng này giúp thêm nhiều người có được những dữ kiện cần thiết để bảo vệ bản thân, gia đình và môi trường chung. 

Trong mạng này, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ (EPA) đem đến nhiều tin tức về vấn đề môi sinh và sức khoẻ bằng tiếng Việt rất ích lợi cho người Việt Nam.  Tuy nhiên mạng này chỉ đưa ra một phần tài liệu và ấn bản của Cơ Quan mà thôi.  Muốn vào mạng toàn tiếng Anh của EPA, xin hãy viếng www.epa.gov .


Hợp Tác Để Giải Quyết Methane

Hợp Tác Để Giải Quyết Methane là một đề án quốc tế đẩy mạnh việc phục hồi methane và xử dụng chất này như một nguồn năng lượng trong sạch.  Mục đích của Hợp Tác là giảm việc thải chất methane trên toàn cầu để nâng cao phát triển kinh tế, củng cố an toàn năng lượng, cải tiến phẩm chất không khí, bảo đảm an toàn kỹ nghệ, và giảm bớt việc thải các loại khí làm nóng địa cầu (greenhouse).  Hiện nay đã có 25 quốc gia hợp tác trong chương trình này, trong đó có Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và Nam Triều Tiên.
Muốn biết thêm chi tiết về đề án này  

Tài Liệu Phổ Thông  Popular Resources 

 


Local Navigation


Jump to main content.