Skip to content
Social Security Online
Multilanguage Gateway
Multilanguage Gateway Home SSA logo: link to Social Security Online home

Tagalog

Get Accessible Acrobat Reader
Get Accessible
Acrobat Reader
 
Panimula sa Programa ng Social Security
Introduction to the Social Security Program

Karagdagang Perang Pangseguridad
Supplemental Security Income Benefits

Ang Numero Para Social Security
The Social Security Number

Ang Proseso ng mga Pag-apela
Appeals
Trabaho at mga Kinikita
Work and Earnings
Mga Paksa ng Espesyal na Interes
Subjects of Special Interest
Medicare

Talahuluganán
Glossary


 

Serbisyo ng mga Tagasalin

Interpreter Services

 

Panimula sa Programa ng Social Security

Introduction to the Social Security Program

Pinagbuti 2008
(SSA Pub 05-10003-TL)

Update 2008
(SSA Pub 05-10003)

 

Pag-unawa Sa Mga Benepisiyo
(SSA Pub 05-10024-TL)

Understanding the Benefits
(SSA Pub 05-10024)

 

Ang Numero Para Social Security

The Social Security Number

Application para sa Social Security Card
(SSA Form SS-5-TL)

Application Form SS-5 - Instructions for completing an Application for an SSN
(SSA Form SS-5)

 

Ang Iyong Numero At Tarheta Ng Social Security
(SSA Pub 05-10002-TL)

Your Social Security Number And Card
(SSA Pub 05-10002)

 

Mga Numero Ng Social Security Para Sa Mga Kabataan
(SSA Pub 05-10023-TL)

Numbers for Children
(SSA Pub 05-10023)

 

Ang Pagnanakaw Ng Pagka-kakilanlan At Ang Numero Ng Iyong Social Security
(SSA Pub 05-10064-TL)

Identity Theft And Your Social Security Number
(SSA Pub 05-10064)

 

Mga Bagong Numero Para Sa Mga Biktima Ng Karahasan Sa Tahanan
(SSA Pub 05-10093-TL)

New Numbers For Domestic Violence Victims
(SSA Pub 05-10093)

 

Mga Numero Ng Social Security Para Sa Mga Hindi Mamamayan
(SSA Pub 05-10096-TL)

Social Security Numbers For Noncitizens
(SSA Pub 05-10096)

 

Mga Dayuhang Manggagawa At Mga Numero Ng Social Security
(SSA Pub 05-10107-TL)

Foreign Workers And Social Security Numbers
(SSA Pub 05-10107)

 

Mga Pang-daigdigang Mag-aaral At Mga Numero Ng Social Security
(SSA Pub 05-10181-TL)

International Students And Social Security Numbers
(SSA Pub 05-10181)

 

Bumalik sa Ibabaw
back to top

Trabaho at mga Kinikita

Work and Earnings

Papaano Kinikita Ang Credits
(SSA Pub 05-10072-TL)

How You Earn Credits
(SSA Pub 05-10072)

 

Papaanong Itatama Ang Talaan Ng Mga Kinita Mo Sa Social Security
(SSA Pub 05-10081-TL)

How To Correct Your Social Security Earnings Record
(SSA Pub 05-10081)

 

Paano Naaapektuhan Ng Trabaho Ang Iyong Mga Benepisiyo
(SSA Pub 05-10069-TL)

How Work Affects Your Benefits
(SSA Pub 05-10069)

 

Mga Benepisyo sa Pagreretiro at Mga Benepisyo sa Mga Nabiyuda/Nabiyudo at Batang naulila

Retirement and Survivors Benefits

Paanong Makakatulong Ang Social Security Sa Iyo Kapag Ang Miyembro Ng Pamilya Mo Ay Binawian Na Ng Buhay
(SSA Pub 05-10008-TL)

How Social Security Can Help You When A Family Member Dies
(SSA Pub 05-10008)

 

Mga Benepisiyo sa Pagreretiro
(SSA Pub 05-10035-TL)

Retirement Benefits
(SSA Pub 05-10035)

 

Kapag Nagretiro Ka Mula Sa Iyong Sariling Negosyo: Ano Ang Dapat Mong Malaman
(SSA Pub 05-10038-TL)

When You Retire from Your Own Business: What You Need to Know
(SSA Pub 05-10038)

 

 

Mga Hindi Pang-karaniwang Kabayaran Matapos Mag-retiro
(SSA Pub 05-10063-TL)

Special Payments After Retirement
(SSA Pub 05-10063)

 

Bumalik sa Ibabaw
back to top

Ano ang Dapat Ninyo Malaman Kapag Kayo ay Benepisyo Sa Pagre-retiro At Sa Mga Nabalo
(SSA Pub 05-10077-TL)

What You Need to Know When You Get Retirement or Survivors Benefits
(SSA Pub 05-10077)

 

Mga Benepisiyo Para sa Survivors (Nabiyudo/Nabiyuda at Na-ulila)
(SSA Pub 05-10084-TL)

Survivors Benefits
(SSA Pub 05-10084)

 

Benepisyo Sa Pagre-retiro At Sa Mga Nabalo
(SSA Pub 05-10700-TL)

Retirement and Survivors Benefits
(SSA Pub 05-10700-EN)

 

 

Mga Benepisyo para sa Kapansanan

Disability Benefits

MGA TAGUBILIN PARA SA PAGSAGOT NG SSA-827
(SSA-827-TL)

Authorization to Disclose Information to the Social Security Administration
(SSA-827)

 

Social Security Para Sa Taong Nabubuhay Na May HIV/AIDS
(SSA Pub 05-10019-TL)

Social Security for People Living With HIV/AIDS
(SSA Pub 05-10019)

 

Mga Benepisyo Para Sa Mga Batang May Mga Kapansanan
(SSA Pub 05-10026-TL)

Benefits For Children With Disabilities
(SSA Pub 05-10026)

 

Mga Benepisiyo Para Sa Kapansanan
(SSA Pub 05-10029-TL)

Disability Benefits
(SSA Pub 05-10029)

 

Paano Kami Nagpapasiya Na Mayroon Ka Pa Ring Kapansanan
(SSA Pub 05-10053-TL)

How We Decide If You Are Still Disabled
(SSA Pub 05-10053)

 

 

Ano Ang Dapat Mong Malaman Pagsusuri Muli Ng Iyong Kapansanan
(SSA Pub 05-10068-TL)

What You Need To Know: Reviewing Your Disability
(SSA Pub 05-10068)

 

Mga Benepisyo Para Sa May-kapansanan
(SSA Pub 05-10701-TL)

Disability Benefits
(SSA Pub 05-10701-EN)

 

Bumalik sa Ibabaw
back to top

Karagdagang Perang Pangseguridad

Supplemental Security Income Benefits
Spotlight sa Karagdagang Perang

SSI Spotlights
 
Kabayaran Ng Supplemental Security Income (Karagdagang Kitang Pangseguridad)
(SSA Pub 05-10702-TL)

Supplemental Security Income
(SSA Pub 05-10702-EN)
 

Supplemental Security Income (Karagdagang Perang Pangseguridad, SSI)
(SSA Pub 05-11000-TL)

Supplemental Security Income
(SSA Pub 05-11000)

 

Supplemental Security Income (Karagdagang Kitang Pangseguridad) (SSI) Para Sa Mga Hindi Mamamayan
(SSA Pub 05-11051-TL)

Supplemental Security Income for Noncitizens
(SSA Pub 05-11051)

 

 

Ikaw Ay Baka Maaaring Makatanggap Ng Supplemental Security Income (SSI)
(SSA Pu b05-11069-TL)

You May Be Able To Get Supplemental Security Income (SSI)
(SSA Pu b05-11069)

 

Supplemental Security Income (Karagdagang Kitang Pangseguridad) (SSI) Sa California
(SSA Pub 05-11125-TL)

SSI in California
(SSA Pub 05-11125)

 

Ang Proseso ng mga Pag-apela

Appeals

Ang Paraan Ng Appeals (Mga Apela)
(SSA Pub 05-10041-TL)

The Appeals Process
(SSA Pub 05-10041)

 

Bumalik sa Ibabaw
back to top

Ang Karapatan Mo Sa Kinatawan
(SSA Pub 05-10075-TL)

Your Right to Representation
(SSA Pub 05-10075)

 

Mga Paksa ng Espesyal na Interes

Subjects of Special Interest

Ano Ang Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Mapanglinlang na Anunsiyo
(SSA Pub 05-10005-TL)

What You Need to Know About Misleading Advertising
(SSA Pub 05-10005)

 

 

Mga Pang-bahay Na Trabahador
(SSA Pub 05-10021-TL)

Household Workers
(SSA Pub 05-10021)

 

Kung Ikaw Ay Nagta-trabaho Sa Iyong Sarili
(SSA Pub 05-10022-TL)

If You Are Self-Employed
(SSA Pub 05-10022)

 
Mga Benepisyo Para Sa Kabataan
(SSA Pub 05-10085-TL)

Benefits for Children
(SSA Pub 05-10085)

 

Mga Katunayan ng Food Stamp
(SSA Pub 05-10101-TL)

Food Stamp Facts
(SSA Pub 05-10101)

 

Bumalik sa Ibabaw
back to top

Mga Espesyal Na Benepisyo Para Sa Ilang Mga Beterano Ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
(SSA Pub 05-10157-TL)

Special Benefits For Certain World War II Veterans (SSA Pub 05-10157 Tagalog)
(SSA Pub 05-10157)

 

 

Medicare

Aplikasyon para sa Tulong sa Mga Gastos sa Plano ng Medicare Prescription Drug (De-resetang Gamot sa Medicare)
(Form SSA-1020-TL-INST)

Application for Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs
(Form SSA-1020-INST)

 

 

 

Medicare
(SSA Pub 05-10043-TL)

Medicare
(SSA Pub 05-10043)

 

Nakukuhang Tulong sa Medicare sa Mga Planong Gastos Ng Mga Gamot Na May Reseta
Life Insurance: Face and Cash Value (Kaseguraduhan Ng Buhay: Ang Tunay at Perang Halaga)

(SSA Pub 05-10108-TL)

Getting Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs, Life Insurance: Face And Cash Values
(SSA Pub No. 05-10108)

 

Nakukuhang Tulong Sa Medicare Sa Mga Planong Gastos Ng Mga Gamot Na May Reseta
Mga Pag-a-ari Mong Yaman at Kitang May Hangganan

(SSA Pub 05-10115-TL)

Getting Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs, Income And Resource Limits
(SSA Pub No. 05-10115)

 

Ano Ang Kailangan Mo Upang Kumpletohin Ang Aplikasyon Para sa Tulong sa Mga Gastos sa Plano ng Medicare Prescription Drug (De-resetang Gamot ng Medicare)
(SSA Pub 10128-TL)

What You Need To Complete The Application For Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs
(Pub SSA 05-10128)

 

 

 

  Talahuluganán
Glossary
Bumalik sa Ibabaw
back to top
 Link to FirstGov.gov: U.S. Government portal Privacy Policy | Website Policies & Other Important Information | Site Map
Last reviewed or modified Monday Aug 25, 2008
Need Larger Text?